Volby školské rady

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167, odst. 4, na základě Volebního řádu pro členy školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem, vyhlašuje ředitelka Střední školy Strážnice, příspěvkové organizace,

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termín konání voleb:dne 6. 10. 2023
10.45 – 15:00 (pedagog. pracovníci školy)
10.45 – 15.00 (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci)
Místo konání voleb:pracoviště Střední školy Strážnice – víceúčelová místnost,

přízemí budovy domova mládeže, Smetanova 1540, Strážnice.

 

KANDITATURY ČLENŮ

Tři členové školské rady, jsou jmenováni zřizovatelem. Tři členové školské rady budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Tři členové školské rady budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými (kteří v den voleb dovršili 18 let věku). Podmínkou účasti voliče z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ve volbách je prokázání se občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Kandidatury do školské rady lze podávat osobně nebo písemně ředitelce školy, nejpozději do 21. 9. 2023, 12:00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení kandidatury na školu). Z návrhu kandidatury by mělo být zřejmé jméno a příjmení kandidáta, jeho vztah ke škole (např. zákonný zástupce žáka 2. ST, zletilý žák 1. MG, ….), adresa, příp. telefon.

Kandidatury na členy školské rady naleznete ZDE.

Zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými nemůže být zvolen pedagogický pracovník!

Funkční období člena školské rady je tři roky.

Zveřejnění kandidátek v budově školy a na webových stránkách školy do 27. 9. 2023.
Vyhlášení výsledků voleb do 11. 10. 2023.

Způsob konání voleb:

  • volby jsou tajné, na základě rovného a přímého hlasovacího práva;
  • volič hlasuje zásadně osobně nebo na základě notářsky ověřené plné moci, vystavené výhradně pro tento účel;
  • zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí samostatně tři členy školské rady;
  • pedagogičtí pracovníci volí samostatně další tři členy školské rady;
  • každý volič se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem;
  • pokud nebude zvolen potřebný počet členů rady, ředitelka bez odkladu vyhlásí nové volby;
  • první zasedání školské rady svolává ředitelka školy předběžně na 24. října 2023, 16.00 hodin (místo konání – Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, pracoviště J. Skácela 890).

Volební řád je k dispozici na sekretariátu školy, dále je zveřejněn na úřední desce školy, na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.jmk.cz) a Střední školy Strážnice (www.stredniskolastraznice.cz)_ZDE.

 

Toto oznámení bude zveřejněno způsobem na místě obvyklém (v ředitelně školy a na úřední desce) a dále na webových stránkách školy.

 

Ve Strážnici, dne 8. 9. 2023

Ing. Petra Fialová, v. r.
Ředitelka školy