Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

Název povinného subjektu: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
IČO povinného subjektu: 00837385
Adresa povinného subjektu: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice

1) Povinný subjekt zavedl následující vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zá-kona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).

Kategorie osob, jímž je vnitřní oznamovací systém určen:
• Zaměstnanci naší organizace,
• osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• stážisti, uchazeči o zaměstnání,
• osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost,
• osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi.
Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřed-nictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu vyloučeny.
Povinný subjekt tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení.

2) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

3) Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo ne-bo má dojít následujícími způsoby
• Prostřednictvím zabezpečeného e-mailu na adrese: 9518oznamovatel@jkaccounting.cz
• Ústně telefonicky na telefonním čísle 725 654 319.
• Osobně na žádost oznamovatele na místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného výše. Osobní podání oznámení bude oznamovateli umož-něno v přiměřené lhůtě po podání jeho žádosti, nejpozději však do 14 dnů.

V případě, že oznamovatel učiní oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například se obrátí na jiné pracovníky povinného subjektu) nebude takové oznámení považová-no za oznámení ve smyslu Zákona. Povinný subjekt jej tak může vyřídit jiným způsobem a oznamo-vateli nenáleží ochrana dle Zákona.

4) Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věro-hodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel může podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze po-dávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud tak oznamovatel učiní, Zákon ho nechrání a mohou proti ně-mu být přijata následná opatření a může nést následky jak ze strany povinného subjektu, tak ze strany po-škozené osoby a státních orgánů. Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplni-lo skutkovou podstatu trestného činu.

5) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo písemný záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

6) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskyt-nout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o vý-sledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako dů-vodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne povinnému subjektu opatření k ná-pravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

7) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními.

Označení příslušných osob:
Povinný subjekt určil v souladu s § 9 odst. 1 Zákona příslušné osoby, kterými jsou:
• Bc. Jaroslav Kocián, tel. 602515900, e-mail: info@jkaccounting.cz
• Bc. Petra Peschelová, tel. 725 654 316, e-mail: petra.peschleova@jkaccounting.cz
• Ing. Adriana Blechová, tel. 725 654 317, e-mail: adriana.blechova@jkaccounting.cz

Příslušné osoby jsou vázány mlčenlivostí a budou chránit identitu oznamovatele a informace, které poskytl při podání oznámení. Povinný subjekt určil více příslušných osob pro lepší zastupitelnost a zajištění maximální ne-strannosti příslušné osoby při řešení oznámení. Příslušné osoby se mohou navzájem zastupovat a přistupovat k podaným oznámením. Na řešení jednoho oznámení se může podílet i několik příslušných osob uvedených výše.
Pokud však příslušná osoba zjistí, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na oznamovatele nevztahuje, může být sankcionován dle Zákona, a také mohou být učiněna další opatření ze strany povinného subjektu (ochra-na podle Zákona se na oznamovatele v takovém případě nevztahuje).

Ve Strážnici dne 1. 8. 2023