Všeobecné podmínky

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
telefon 518 395 401
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz * www.stredniskolastraznice.cz
IČO 00837385 * DIČ CZ00837385

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na tříletý obor vzdělání s výučním listem i obory vzdělání s maturitní zkouškou (kromě maturitních oborů Strojírenství, Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání).
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury se nekonají.
  V souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se jednotná přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se bude konat školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (kromě oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání 82, tj. Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů) a do nástavbového oboru vzdělání Podnikání. Školní přijímací zkouška do příslušného oboru vzdělání se bude konat, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru vzdělání bude vyšší, než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru vzdělání. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání, nebo bude tomuto počtu roven, pak může ředitelka školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání. O tom rozhodne ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021.
  Rozhodne-li ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům do daného oboru vzdělání.
 • Školní přijímací zkouška bude zadána v obsahu a rozsahu učiva, který nepřesáhne vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky pouze jednou (vybere si jeden z termínů).
 • Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání jsou povinni v termínu nejpozději do 1. března 2021 tuto skutečnost doložit střední škole písemným doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného školského poradenského zařízení (originál nebo ověřená kopie).
 • Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná v rámci školní přijímací zkoušky písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena u těchto osob rozhovorem. V případě, že tato osoba při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení. Pokud při rozhovoru vyhoví, vytvoří ředitelka školy redukované pořadí všech uchazečů do daného oboru vzdělání na základě hodnocení výsledku písemného testu z matematiky, který je součástí školní přijímací zkoušky, a dalších kritérií přijímacího řízení (předchozí prospěch, další skutečnosti, příp. záporné body) podle § 60d odst. 3 školského zákona. Uchazeč, který nekoná písemný test z českého jazyka a literatury v rámci školní přijímací zkoušky, se pak do výsledného pořadí ostatních uchazečů do příslušného oboru vzdělání hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů v daném oboru vzdělání.
 • Ředitelka školy zveřejní 28. 4. 2021 v anonymizované podobě seznam přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách www.stredniskolastraznice.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10ti pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

Bližší informace k přijímacímu řízení do jednotlivých oborů udávají Kritéria přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení – Střední škola Strážnice (stredniskolastraznice.cz):

Ukázka školní přijímací zkoušky:
Školní přijímací zkouška

 

Ve Strážnici, 19. února 2021

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy