Všeobecné podmínky

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
telefon 518 395 401
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz * www.stredniskolastraznice.cz
IČO 00837385 * DIČ CZ00837385

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro první kolo přijímacího řízení

POZOR – informace souhlasí s nyní platnými právními předpisy a budou aktualizovány dle změn, které připravuje MŠMT pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.

Platné související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání podají přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ, u uměleckých oborů vzdělání obvykle ze 7. a 8. ročníku). V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky na „neumělecké obory vzdělání“ (přihlášky se podávají do 1. 3. 2024), uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách. Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na „neumělecké obory“ může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou („uměleckých oborů vzdělání“). Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Pokud tedy podá uchazeč dvě přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (do 30. 11. 2023), může následně podat další dvě přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (do 1. 3. 2024). Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na tříletý obor vzdělání s výučním listem i obory vzdělání s maturitní zkouškou (kromě maturitních oborů Informační a 3D technologie ve strojírenství, Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání).
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení. Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury v prvním kole přijímacího řízení vykonají uchazeči na obory Oděvní a interiérový design, Informační a 3D technologie ve strojírenství, Technické lyceum – Vývoj IT a průmyslových aplikací a Podnikání. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů (kromě oborů uměleckých, tzn. oborů Móda, styling, média a Grafický design). Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Minimální hranice úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce (v termínu pro podání přihlášky) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná v rámci jednotné přijímací zkoušky písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena u těchto osob rozhovorem. V případě, že tato osoba při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení. Pokud při rozhovoru vyhoví, vytvoří ředitelka školy redukované pořadí všech uchazečů do daného oboru vzdělání na základě hodnocení výsledku písemného testu z matematiky, který je součástí jednotné přijímací zkoušky, a dalších kritérií přijímacího řízení (předchozí prospěch, další skutečnosti, příp. záporné body) podle § 60d odst. 3 školského zákona. Uchazeč, který nekoná písemný test z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky, se pak do výsledného pořadí ostatních uchazečů do příslušného oboru vzdělání hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů v daném oboru vzdělání.
 • Ředitelka školy zveřejní v celostátně daných termínech v anonymizované podobě seznam přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách www.stredniskolastraznice.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10ti pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím. Informace budou aktualizovány jakmile MŠMT vydá nové informace k přijímacímu řízení v právních předpisech pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.

Bližší informace k přijímacímu řízení lze nalézt např. na následujícím odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Bližší informace ke kritériím přijímacího řízení do jednotlivých oborů lze nalézt na následujícím odkaze:
Kritéria přijímacího řízení – Střední škola Strážnice (stredniskolastraznice.cz)

Ve Strážnici, 25. září 2023

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy