Všeobecné podmínky

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
telefon 518 395 401
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz * www.stredniskolastraznice.cz
IČO 00837385 * DIČ CZ00837385

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro první kolo přijímacího řízení

Platné související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č.353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ, u uměleckých oborů vzdělání ze 7. a 8. ročníku). V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky na „neumělecké obory vzdělání“ (přihlášky se podávají do 1. 3. 2021), uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na „neumělecké obory“ může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou („uměleckých oborů vzdělání“). Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Pokud tedy podá uchazeč dvě přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (do 30. 11. 2020), může následně podat další dvě přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (do 1. 3. 2021).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na tříletý obor vzdělání s výučním listem i obory vzdělání s maturitní zkouškou (kromě maturitních oborů Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání).
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury v prvním kole přijímacího řízení vykonají uchazeči na obory Oděvní a interiérový design, Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací a Podnikání. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů (kromě oborů uměleckých, tzn. oborů Móda, styling, média a Grafický design).
 • Uchazeč, který se hlásí na dvě školy, kde se koná jednotná přijímací zkouška, má právo tuto zkoušku konat na každé škole, celkem tedy dvakrát (pokud MŠMT nestanoví jinak, např. z důvodu vyhlášení mimořádných opatření apod.). V obou školách se mu pak započítává lepší z obou výsledků v každém předmětu (tzn. vyšší počet bodů).
 • Minimální hranice úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.

Bližší informace k přijímacímu řízení lze nalézt např. na následujícím odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ve Strážnici, 29. září 2020

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy