Všeobecné podmínky

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
telefon 518 395 401
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz * www.stredniskolastraznice.cz
IČO 00837385 * DIČ CZ00837385

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro první kolo přijímacího řízení

Platné související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Vyhláška č. 422/2023 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoří, v platném znění.

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Základní přílohy k přihlášce ke studiu do jednotlivých oborů vzdělání bez talentové zkoušky:
  • Oděvní a interiérový design
   • Hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
   • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
  • Informační a 3D technologie ve strojírenství
   • Hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
  • Vývoj IT a průmyslových aplikací
   • Hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
  • Aranžér – propagační tvorba – uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku
   • Hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
   • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • Podnikání (dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů)
   • Hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí 2. ročníku oboru vyučení.
  • Grafický design a Móda, styling, média – umělecké obory, talentové zkoušky proběhly v lednu
   • Uchazeči, kteří podali přihlášky do 30. 11. 2023 a nyní podávají nové přihlášky, protože se hlásí i na obory bez talentové zkoušky nebo podávají novou přihlášku ke studiu jen na umělecké obory, protože chtějí změnit pořadí škol (prioritizaci) uměleckých oborů oproti původní přihlášce podané do 30. 11. 2023, NEMUSÍ v systému DIPSY, ani v listinné podobě, dokládat k uměleckým oborům žádné přílohy, tyto přílohy má již škola k dispozici u původní přihlášky podané do 30.11.2023.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše tři přihlášky, uchazeči, kteří podávali přihlášku i do dvou oborů vzdělání s talentovou zkouškou mohou podat nejvýše pět přihlášek. Na přihlášce provede uchazeč prioritizaci jednotlivých škol a oborů, na které podává přihlášku.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury v prvním kole přijímacího řízení vykonají uchazeči na obory Oděvní a interiérový design, Informační a 3D technologie ve strojírenství, Vývoj IT a průmyslových aplikací a Podnikání. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů (kromě oborů uměleckých, tzn. oborů Móda, styling, média a Grafický design). Nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním a druhém kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení.
 • Uchazeč má právo jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Započítává se mu pak lepší z obou výsledků v každém předmětu.
 • Minimální hranice úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckamipři konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je nutno dodat v termínu podání přihlášky k přijímacímu řízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami(např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Školní přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice se nebude konat.
 • Doklady o předchozím vzdělávání uchazeč – cizinec doloží k přihlášce. Pokud takové doklady nemá k dispozici, lze je nahradit zčásti nebo zcela čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, jaké předměty uchazeč – cizinec v hodnocených ročnících a pololetích absolvoval a jak byl hodnocen.
 • Pro zajištění srovnatelného hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče – cizince, škola převede jeho výsledky v hodnocených ročnících a pololetích na klasifikaci stanovenou § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Ředitelka školy vytvoří a zveřejní v anonymizované podobě seznam s celkovými výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách stredniskolastraznice.cz. Seznamy s celkovými výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny i v systému DIPSY.
 • Informační systém DIPSY společnosti Cermat bude provádět, na základě výsledků přijímacího řízení jednotlivých uchazečů o studium, závěrečné rozřazení na jednotlivé školy a obory (předpoklad – od 15. 5. 2024).

 

Bližší informace k přijímacímu řízení lze nalézt např. na následujících odkazech:

https://www.prihlaskynastredni.cz

(přístup do systému DIPSY, tiskopisy ke stažení, důležité termíny, pozvánky, stanovení pořadí uchazečů….)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

(informace o jednotné přijímací zkoušce, testová zadání a klíč správných řešení z předchozích let, ….)

 

Bližší informace ke kritériím přijímacího řízení do jednotlivých oborů lze nalézt na následujícím odkaze:
Kritéria přijímacího řízení – Střední škola Strážnice (stredniskolastraznice.cz)

Ve Strážnici, 20. ledna 2024

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy