Všeobecné podmínky

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
telefon 518 307361
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz * www.stredniskolastraznice.cz
IČO 00837385 * DIČ CZ00837385

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro první kolo přijímacího řízení

Platné související právní předpisy

  • č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • č.353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ, u uměleckých oborů vzdělání ze 7. a 8. ročníku).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na tříletý obor vzdělání s výučním listem i obory vzdělání s maturitní zkouškou (kromě maturitních oborů Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbového oboru Podnikání).
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury v prvním kole přijímacího řízení vykonají uchazeči na obory Oděvní a interiérový design, Strojírenství, Technické lyceum – vývoj IT a průmyslových aplikací a Podnikání. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů (kromě oborů uměleckých, tzn. oborů Móda, styling, média a Grafický design). Nevykonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení pro první kolo a žák nemůže být přijat ani na odvolání.
 • Uchazeč, který se hlásí na dvě školy, kde se koná jednotná přijímací zkouška, má právo tuto zkoušku konat na každé škole, celkem tedy dvakrát. V obou školách se mu pak započítává lepší z obou výsledků v každém předmětu.
 • Minimální hranice úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je nutno dodat v termínu podání přihlášky k přijímacímu řízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do jednotlivých oborů vzdělání Střední školy Strážnice nebude konat.

Ve Strážnici, 9. října 2019

Ing. Petra Fialová, v. r.
ředitelka školy