Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.

a) Důvod a způsob založení povinného subjektu.
b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury.
c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele.
d) Jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací, popřípadě jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení.
e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat.
f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů.
g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace.
h) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí, místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí.
i) Sazebník úhrad za poskytování informací.
j) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací.

a) Důvod a způsob založení povinného subjektu
Příspěvková organizace, Střední škola Strážnice, vykonává činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže. Poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.

b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelku jmenuje a odvolává Rada Jihomoravského kraje, a to na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitelce školy podléhá sekretariát a personalistka včetně dalších stupňů řízení. Na dalším stupni řízení se nachází zástupci ředitele pro teoretické vyučování, zástupci ředitele pro praktické vyučování, vedoucí ekonomického úseku, investiční referent, provozář, vedoucí školní jídelny a vedoucí domova mládeže. Tito vedoucí řídí své útvary: zástupci ředitele pro teoretické vyučování – útvar teoretického vyučování a útvar výchovného poradenství; zástupcům ředitele pro praktické vyučování podléhají provozní pracovníci na pracovišti J. Skácela a dále útvary praktického vyučování; vedoucí ekonomického útvaru řídí ekonomický útvar, investičnímu referentu útvar hospodářské správy Úprkova (uklízečky), vedoucí školní jídelny kuchařky, pomocné kuchařky a provozní pracovnice výdejny, vedoucí domova mládeže vychovatelé a provozní pracovníci domova mládeže.
V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenovala Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 11922/12/R 161 dne 24. dubna 2012 k datu 1. srpna 2012 do funkce ředitelky školy Ing. Petru Fialovou (viz rozhodnutí č.j.: JMK 46939/2012).

c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky
(podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)
Ředitelka školy:
1) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
2) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
3) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
4) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
5) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
6) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
7) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
8) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole.

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitelka školy dále:
1) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
2) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,
3) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

d) Pracovníci pověření poskytováním informací, přijímáním a vyřizováním
stížností, podnětů a oznámení

Zástupce ředitele určený k poskytování informací:
Ing. Pavla Sukupčáková

Pracovník určený k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Mgr. Ivana Labudová

e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné
odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat:

1. Odvolat se může každý účastník řízení proti všem rozhodnutím, které vydává ředitel střední školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:
a) přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících,
c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66,
d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 66 odst. 7,
e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle § 31 odst. 2 a 4,
g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70.
2. Odvolání lze podat ve lhůtách stanovených právními předpisy. Podává se u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje (zpravidla do 3 nebo15 dnů ode dne doručení rozhodnutí).
3. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení.
4. Místem pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy je Střední škola Strážnice, J. Skácela 890.
5. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo ho činí, které věci se týká, co se navrhuje. Dále musí obsahovat náležitosti, tzn. údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřování rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů vychází ze zrušené vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, v platném znění. Vyhláška se nevztahuje na podněty, které jsou svým charakterem podněty k přezkoumání mimo odvolací řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. Občané mohou uplatnit rovněž žádost, návrh či stížnost ve veřejném nebo jiném společenském zájmu podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.
1. Sekretariát školy přijímá stížnosti doručené škole poštou. Stížnost doručenou osobně přijme sekretariát školy, popřípadě kterýkoli útvar školy (dále jen “příjemce”), a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele.
2. Zaměstnanec pověřený příjmem stížností:
pracovnice sekretariátu školy, ředitelka školy, pro případ její nepřítomnosti.
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

3. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Střední škola Strážnice, postoupí škola příslušným orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne přijetí.

4. Evidencí a zajištěním správného a včasného vyřizování ústních i písemných stížností je pověřena: zástupkyně ředitele pro praktické vyučování (Úprkova 1733).

5. Evidence stížností obsahuje:
a) datum podání, věc a přidělené číslo jednací,
b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
c) označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje,
d) předmět stížnosti,
e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení,
f) výsledek šetření a opatření ke sjednání nápravy,
g) datum vyřízení stížnosti, případně prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti
6. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. K řešení stížností na zaměstnance škol, předškolních a školských zařízeních je kompetentní ředitel školy, středškolního nebo školského zařízení.
8. Pokud střední škola obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení.
9. Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:
a) prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,
b) objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
c) výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná,
d) o výsledku šetření informovat stěžovatele
e) u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným odborům a oddělením k dalšímu využití
10. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení oddělením a zaměstnancům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí zaměstnance se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.
11. Opakovanou stížnost pověřený zaměstnanec přezkoumá formálně a věcně, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována.
12. Pokud není potřeba provést šetření na místě nebo na podkladě vyjádření jiných orgánů, činí lhůta k vyřízení podané stížnosti 10 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech se souhlasem ředitelky školy. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn.
13. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.

g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

1. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Ředitelka školy je oprávněna určit svého zástupce či jiného administrativního pracovníka k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou či na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopie nebo na paměťových mediích.
2. Ústní žádost
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě.
3. Písemná žádost
Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 3. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
Patnáctidenní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací ve spisovně školy
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti,
d) informace je uložena mimo školu.
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před plynutím patnáctidenní lhůty.

4. Odmítnutí informací
4.1. Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů, popřípadě prodloužené lhůtě o 10 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá v případě odložení věci.
4.2. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat následující náležitosti (viz příloha č. 1 – vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace):
a) název a sídlo školy,
b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo, právnické osoby),
d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
e) odůvodnění, které obsahuje důvod zamítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době odvolání,
g) vlastnoruční podpis statutárního představitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.
4.3. Jestliže škola ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím školy ke zřizovateli a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci 1. Rozhodnutím o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.
5. Evidence žádostí
Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. Po zaevidování ji neprodleně předá určenému zástupci ředitele nebo určenému pracovníkovi. Žádost doručenou osobně, faxem, elektronickou poštou přijímá určený zástupce ředitele nebo určený pracovník, případně ředitelka školy. Údaje v evidenci žádostí jsou ochráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění.
6. Náklady a jejich úhrada, lhůty
6.1. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy.
6.2. Škola vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje:
a) počet podaných písemných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů)
d) případně další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
6.3. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace. V osobních nákladech se účtují skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

h) Přehled nejdůležitějších předpisů a informací

Předpisy, kterými se škola řídí jsou dostupné:
a) v archivu sbírek zákonů
b) na elektronických nosičích dat

Místo a čas, kde jsou předpisy k nahlédnutí:
c) kancelář zástupce ředitele pro praktické vyučování (pracovník pro poskytování informací) v době od 14.00 do 15.00 hod
d) kancelář sekretariátu ředitelky v době od 14.00 do 15.00 hod

Seznam nejdůležitějších předpisů:
e) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
f) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
g) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
h) prováděcí předpisy ke školskému zákonu.
i) zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Jiné volně přístupné informace:
j) výroční zpráva o činnosti školy,,
k) výroční zpráva o hospodaření školy.

i) Sazebník úhrad za poskytování informací

Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy (viz příloha č. 2 – sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Sazebník se upravuje podle vývoje nákladů na zpracování a rozšiřuje se případně o další sjednané položky se žadatelem.

ÚkonJednotkaSazba Kč
Černobílá kopie na kopírovacích strojích,
inkoustových a laserových tiskárnách
stránka A4

stránka A3

1,-

2,-

Oboustranná černobílá kopiestránka A4

stránka A3

2,-

4,-

Barevná kopie na kopírovacích strojích,
inkoustových a laserových tiskárnách
stránka A4

stránka A3

3,-

5,-

Oboustranná barevná kopiestránka A4

stránka A3

5,-

8,-

Kopírování na nosič datCD

CD ROM

Jiný technický nosič dat

8,-

12,-

Dle pořizovací
ceny

Nadstandardní pomoc při vyhledávání
a zpracování vyžádaných složitých informací
v archivu, pomocí výpočetní techniky apod.
pracovní hodina150,-
Odeslání informace poštou, poštovné, balné
(viz příloha č. 2)
formát obálky, balíkdle druhu
a sazebníku
Nutné využití telefonu k podání vyžádané
informace
impulsdle sazebníku
SkenováníStránka A4Jako v případě
kopírování

 

j) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací

1. Počet podaných písemných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů): není.
4. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: nejsou.

Příloha č. 1

VZOR ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACE

Název a sídlo (jméno, příjmení, funkce)
Čj.:
Datum vydání rozhodnutí
Označení žadatele (jméno a příjmení nebo název a sídlo

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výrok
V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se žadatel domáhal), o kterou jste žádal(a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.)

neposkytuje

Odůvodnění
Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

Poučení o odvolání
Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání (označit povinný subjekt), a to do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal).

Jméno, příjmení a funkce
statutárního představitele
vlastnoruční podpis

 

Příloha č. 2

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

S a z e b n í k
úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů platný
od 1. 1. 2017

Úhrada za pořízení kopií

za pořízení jedné strany kopie A41,00 Kč
za pořízení oboustranné kopie A42,00 Kč
za pořízení jedné strany kopie A32,00 Kč
za pořízení oboustranné kopie A34,00 Kč
za pořízení jedné barevné strany kopie A43,00 Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A45,00 Kč
za pořízení jedné barevné strany kopie A35,00 Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A38,00 Kč

Úhrada za skenování kopií

Podle formátu požadované informace jako v případě kopírování na kopírovacích strojích.

Kopírování na nosič dat

CD

8,-

CD ROM

12,-

Jiný technický nosič datDle pořizovací ceny

Mimořádné rozsáhlé hledání informací

Nadstandardní pomoc při vyhledávání a zpracování vyžádaných složitých informací v archivu, pomocí výpočetní techniky apod. pracovní hodina 150,-

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

Náklady za poštovní služby podle aktuálních sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě

a) písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení,
b) při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.
c) u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem