Aktualitky


Provoz Střední školy Strážnice od 8. 6. do 30. 6. 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Vedení Střední školy Strážnice oznamuje, že výuka pro první až třetí ročníky maturitních oborů a první a druhé ročníky oboru vzdělání s výučním listem bude od 8. 6. do 30. 6. 2020 i nadále probíhat formou distančního vzdělávání.
Předání vysvědčení pro uvedené ročníky se uskuteční dne 30. 6. 2020. Konkrétní časy pro jednotlivé třídy sdělí třídní učitelé.
K vyzvednutí věcí ze skříněk a šaten je nutno si předem domluvit termín a čas.
V průběhu celého měsíce června budou ve škole probíhat jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.

Při vstupu do budovy školy: PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI + ROUŠKA.

Strážnice 29. 5. 2020


Pokyny pro přípravné hodiny profilových předmětů vycházejících ročníků
 1. Žáci přijdou do školy hlavním vchodem přes vestibul u ředitelny nebo vchodem přes vestibul DM. Do školy přichází jednotlivě, v rouškách a dodržují rozestupy 2 metry.
 2. U vchodu žáci odevzdají službě čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukážou 2 roušky a sáček či pytlík na použitou roušku, případně jim služba změří teplotu.
 3. Žáci jsou rozděleni do skupin max. po 15 žácích. Tyto homogenní skupiny budou celou dobu přípravných hodin. Žáci se ve skupinách nesmí měnit.
 4. Žáci nejdou do šaten, ale v obuvi do příslušných učeben, kde se budou zdržovat celou dobu. Není dovoleno před vyučováním, o přestávkách či po vyučování shromažďovat se v jiných prostorách školy.
 5. V průběhu vyučování i přestávek (před vyučováním a mezi hodinami) sedí každý žák v lavici sám.
 6. Pokud žáci potřebují vyzvednout osobní věci v šatně, počkají na příchod vyučujícího a do šatny odejdou až po vyzvání vyučujícím.
 7. Po vyučování žáci odchází jednotlivě domů za dodržování dvoumetrových rozestupů.
 8. Použitou roušku žáci odnáší v sáčku či pytlíku domů.
 9. Žáci si přinesou vlastní psací potřeby, zápisníky.
 10. Žáci třídy 4. OI, 4.OD a 3. AR si přinesou do předmětů Oděvní technologie, Oděvní materiály a Odborný výcvik vlastní rukavice.
 11. Podrobný harmonogram a organizace přípravných hodin vycházejících ročníků jsou rozeslány žákům vycházejících ročníků prostřednictvím systému Edookit.
 12. V době přípravných konzultací vycházejících ročníků bude umožněno školní stravování.
 13. Žáci jsou důsledně povinni dodržovat epidemiologická a hygienická opatření stanovená jednotlivými ministerstvy a výše uvedené pokyny. Při jejich porušení bude žák vyloučen z přípravných hodin profilových předmětů vycházejících ročníků.

 

Strážnice 6. 5. 2020


Přípravné hodiny vycházejících ročníků k maturitním a závěrečným zkouškám

Základní informace:

 • Přípravné hodiny k maturitním a závěrečným zkouškám budou organizovány v homogenních skupinách s max. počtem 15 žáků (jeden žák v lavici), které se nebudou měnit. Minimalizován bude kontakt mezi jednotlivými skupinami i jednotlivci.
 • Účast na přípravných hodinách je dobrovolná.
 • Každý žák bude povinen podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
 • Žáci budou povinni dodržovat předepsané odstupy (2 m).
 • Příprava bude probíhat 3 dny v týdnu podle speciálního „rozvrhu“.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Ve škole bude omezený pohyb žáků ve společných prostorách.
 • Žák bude povinen dodržovat hygienická pravidla.
 • K dispozici bude dostatečné množství dezinfekčních prostředků.
 • V případě potřeby má škola k dispozici náhradní roušky.
 • Informace k případné možnosti ubytování a stravování poskytneme po avizovaném vydání manuálu ze strany MŠMT. Bez tohoto manuálu a podrobných informací k hygienickým a epidemiologickým požadavkům spojeným s možností ubytování, nejsme schopni možnost ubytování v současné době potvrdit.

 


MŠMT připravilo nový web

MŠMT připravilo nový web pro učitele, který sdružuje odkazy a rady, jak učit na dálku v současném situaci. Postupně přibude členění zdrojů po výukových oblastech a část pro rodiče.

Přejít na web.