Závěrečné zkoušky

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).

Škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci. Zadání a zkušební dokumentace pro závěrečné zkoušky u oborů vzdělání s výučním listem bude pro jarní termín ředitelům škol zveřejněna v období od 1. března 2021 do 31. července 2021. Konat se bude praktická a ústní část závěrečné zkoušky, písemná část závěrečné zkoušky se nekoná.