PODNIKÁNÍ

3letý nástavbový obor s maturitní zkouškou (64-41-L/51) dálková forma „studium je bezplatné“

Obsah vzdělávání:

  • Vykonávání ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.
  • Práce se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti.
  • Evidování a účtování hotovostních a bezhotovostních operací podniku.
  • Rozvíjení ekonomického myšlení, upevňování právního vědomí a vedení k hospodárnému jednání a chování.
  • Nástroje managementu a marketingu a jejich uplatnění při řízení podniku.

Uplatnění absolventů:

  • Provádění základní podnikových činností.
  • Uplatnění při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním oboru vzdělání s výučním listem.

 

Učební plán:
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková forma vzdělávání

PředmětPočet konzultačních hodin za školní rok
1. roč.2. roč.3. roč.Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura20202060
Anglický jazyk / Německý jazyk20203070
Občanská nauka10102040
Dějepis2020
Psychologie2020
Matematika20202060
Chemie101020
Informační a komunikační technologie202040
Odborné vyučovací předměty
Písemná a elektronická komunikace202040
Ekonomika20202060
Právo20101040
Marketing a management202040
Účetnictví20202060
Praxe (učební)202040
Celkem 200210200610

Poznámka:

Dálková forma vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu 610 hodin konzultací za celou dobu vzdělávání, tj. 3 roky. Nedílnou součástí dálkové formy vzdělávání je i zkouškové období, vždy 1x za pololetí.