Školská rada

OZNÁMENÍ

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167, odst. 4, na základě Volebního řádu pro členy školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem, vyhlašuje ředitelka Střední školy Strážnice, příspěvkové organizace,

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Termín konání voleb: dne 24. 9. 2020
14.15 – 15:15 (pedagog. pracovníci školy)
14.15 – 16.30 (zákonní zástupci nezletilých žáků)
dle rozpisu (zletilí žáci – v učebnách)
Místo konání voleb: pracoviště Střední školy Strážnice – přízemí budovy domova mládeže, Smetanova 1540, Strážnice.

 

KANDITATURY ČLENŮ

 

KANDIDATURY NA ČLENY ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

KANDIDATURY NA ČLENY ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ a ZLETILÝCH ŽÁKŮ

 

Tři členové školské rady, jsou jmenováni zřizovatelem. Tři členové školské rady budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Tři členové školské rady budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými (kteří v den voleb dovršili 18 let věku). Podmínkou účasti voliče z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ve volbách je prokázání se občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Kandidatury do školské rady lze podávat osobně nebo písemně ředitelce školy, nejpozději do 15. 9. 2020, 12:00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení kandidatury na školu). Z návrhu kandidatury by mělo být zřejmé jméno a příjmení kandidáta, jeho vztah ke škole (např. zákonný zástupce žáka 2. ST, zletilý žák 4. MG, ….), adresa, příp. telefon.

Zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými nemůže být zvolen pedagogický pracovník!

Funkční období člena školské rady je tři roky.

Zveřejnění kandidátek v budově školy a na webových stránkách školy do 18. 9. 2020.
Vyhlášení výsledků voleb do 28. 9. 2020.

Způsob konání voleb:

  • volby jsou tajné, na základě rovného a přímého hlasovacího práva;
  • volič hlasuje zásadně osobně nebo na základě notářsky ověřené plné moci, vystavené výhradně pro tento účel;
  • zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí samostatně tři členy školské rady;
  • pedagogičtí pracovníci volí samostatně další tři členy školské rady;
  • každý volič se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem
  • pokud nebude zvolen potřebný počet členů rady, ředitelka bez odkladu vyhlásí nové volby;
  • první zasedání školské rady svolává ředitelka školy předběžně na 20. října 2020, 15.30 hodin (místo konání – Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, pracoviště J. Skácela 890).

Volební řád je k dispozici na sekretariátu školy, dále je zveřejněn na úřední desce školy, na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) a Střední školy Strážnice (www.stredniskolastraznice.cz).

Toto oznámení bude zveřejněno způsobem na místě obvyklém (v ředitelně školy a na úřední desce) a dále na webových stránkách školy.

Ve Strážnici, dne 9. 9. 2020

Ing. Petra Fialová, v. r.
Ředitelka školy

 

Složení školské rady

 

Příjmení a jméno člena ŠR Začátek funkčního období (datum)
Kosířová Hana, Mgr. 15. 2. 2015
Kuchyňková Beata, Ing. 15. 2. 2015
Jagoš Jan, Mgr. 1. 6. 2017
Stonawski Petr, Mgr. 27. 9. 2017
Janíková Dagmar, Mgr. 27. 9. 2017
Hasíková Jarmila 27. 9. 2017
Janíková Marie 27. 9. 2017
Kolářová Jana 27. 9. 2017
Zahradník Michal 27. 9. 2017

 

 

 

Volební řád pro volby členů školských rad ZDE.