Změny v organizaci MZ a ZZ (Mimořádná opatření Covid-19)

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.).

Dodatek opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3267/2021-6 naleznete ZDE. Dodatek k OOP upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek na tři opravné zkoušky a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Kdo bude konat maturitní zkoušku

V jarním zkušebním období 2021

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

V podzimním zkušebním období 2021

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 30. června 2021 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. březnu 2021, ale nejpozději do 30. června 2021.
  2. Osoby, které podaly do 30. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
  3. Osoby, které v rámci jarního zkušebního období konaly praktickou zkoušku v měsíci červenci nebo srpnu 2021 a které podaly přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce do 4 dnů od dne, kdy se tato zkouška konala nebo konat měla.

 

HODNOCENÍ ZA 1. a 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021, UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU

Hodnocení za 1. pololetí

Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů, splnil kritéria pro připuštění ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí, může zažádat o konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky. Opravné a dle znění OOP také náhradní zkoušky se pak konají formou komisionální zkoušky.

Náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku může žák konat ze všech předmětů vyučovaných v 1. pololetí – počet předmětů není omezen.

Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky úspěšně a prospěje ze všech povinných předmětů v 1. pololetí do 31. března 2021, pak může konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.

Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021.

Pokud žák úspěšně vykoná opravné nebo náhradní zkoušky v období od 1. dubna do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021.

Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky.

Pokud žák není za 1. pololetí z některého předmětu hodnocen a nedostaví se k vykonání náhradní zkoušky, je za 1. pololetí z tohoto předmětu nehodnocen a celkové hodnocení za 1. pololetí je dle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nehodnocen. Takový žák neprospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů a nemůže konat maturitní zkouškou.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktické testy – navýšení časového limitu

K navýšení časového limitu konání didaktických testů došlo u těchto zkoušek:

– český jazyk a literatura – navýšení o 10 minut, tedy ze 75 minut na 85 minut

– cizí jazyk (povinná i nepovinná zkouška) – navýšení o 10 minut, tedy ze 100 minut na 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

– matematika (povinná i nepovinná zkouška) – navýšení o 15 minut, tedy ze 120 minut na 135 minut

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ti, kteří maturovali nebo měli maturovat v prvním řádném termínu v roce 2019 a dříve, tj. ti, kteří v rámci řádného termínu měli písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka povinnost konat, a kteří danou zkoušku dosud nevykonali úspěšně.

Ústní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura a z cizího jazyka, konané v rámci profilové části maturitní zkoušky, se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí každého konkrétního žáka, zda příslušnou zkoušku bude chtít konat nebo ne. V případě, že žák zkoušku konat nebude, nebude tato zkouška součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Opatření obecné povahy pak umožní i opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).

Kdo bude konat závěrečnou zkoušku

V červnu až srpnu 2021

  1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.
  2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní.

Nejdříve v září 2021

  1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. květnu 2021.
  2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

Hodnocení za 1. pololetí

Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů, splnil kritéria pro připuštění ke konání závěrečné zkoušky v jarním období 2021.

Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí, může zažádat o konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky. Opravné a dle znění OOP také náhradní zkoušky se pak konají formou komisionální zkoušky.

Hodnocení za 2. pololetí

Podle opatření obecné povahy celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí skutečně vyučovány. Připouští se tedy, že nebudou vyučovány jinak běžné předměty ve 2. pololetí. Na vysvědčení ve druhém pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve druhém pololetí, ostatní kolonky budou proškrtnuty.

V případě, že žák úspěšně složil závěrečnou zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce. Pokud tedy žák uspěje u závěrečné zkoušky, získá střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem, a pak výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost vliv.

 

Zadání závěrečné zkoušky

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění. Škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci. Zadání a zkušební dokumentace pro závěrečné zkoušky u oborů vzdělání s výučním listem bude pro jarní termín ředitelům škol zveřejněna v období od 1. března 2021 do 31. července 2021. Konat se bude praktická a ústní část závěrečné zkoušky.