Aktuality


Zahájení školního roku 2021/2022
Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne na Střední škole Strážnice, pracoviště J. Skácela 890, pro jednotlivé ročníky denního studia v následujících termínech a časech:

 • První ročník oborů Móda, styling média a Grafický design – 1. 9. 2021 v 8.30 h.
 • První roční oborů Oděvní a interiérový design a Aranžér – 1. 9. 2021 v 9.30 h.
 • První ročník oborů Vývoj IT a průmyslových aplikací a Strojírenství – 1. 9. 2021 v 10.45 h.
 • Druhé až čtvrté ročníky všech oborů denního studia – 1. 9. 2021 v 10.45 h.

Zahájení školního roku pro dálkové nástavbové studium Podnikání proběhne v následujících termínech a časech:

 • První ročník – 0. konzultace: 26. 8. 2021 ve 14.00 h.; 1. konzultace: 2. 9. 2021 v 7.45 h.
 • Druhý ročník – 1. konzultace 7. 9. 2021 v 7.45 h.

Informace k návratu zaměstnanců a žáků ze zahraničí
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ochranné opatření k omezení překročení státní hranice České republiky, které nabylo účinnosti dne 9. 7. 2021.
Podrobné informace naleznete zde:

Zveřejněno 15. 7. 2021


Další kola přijímacího řízení
Informace o vyhlašovaných dalších kolech přijímacího řízení například do oborů Strojírenství – CAD a CAM systémy, Aranžér – propagační tvorba, příp. do nástavbového oboru Podnikání jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení – Další kola přijímacího řízení. Informace naleznete ZDE.
Informace o případných volných místech v přijímacím řízení lze získat i na telefonech: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183.

Zveřejněno 14. 7. 2021


Postup do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti
Informace o úspěších našich žáků v krajském kole Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 27. 5. 2021


Provoz školy, domova mládeže a školní jídelny od 24. 5. 2021
Od 24. 5. 2021 je umožněna prezenční účast na teoretickém i praktickém vyučování žáků středních škol.
Ve dnech 24. až 26. 5. 2021 budou ve škole probíhat didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Na 24. 5. a 25. 5. 2021 je pro všechny žáky „nevycházejících ročníků“ vyhlášen volný den. Dne 24. 5. 2021 platí volný den i pro žáky třetího ročníku oboru vzdělání s výučním listem (Aranžér).
Všichni žáci budou od 26. 5. 2021 automaticky přihlášeni ke stravování a žáci, kteří mají přihlášku na ubytování budou přihlášeni i k ubytování.
Preventivní antigenní testování bude probíhat jedenkrát týdně. Osoby pohybující se v areálu školy mají povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek nosu a úst a dodržovat platná hygienická pravidla.

Zveřejněno 19. 5. 2021


Výsledky přijímacího řízení
V sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny celkové výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání. Výsledovky naleznete ZDE.

Zveřejněno 19. 5. 2021


Práce Středoškolské odborné činnosti v krajském kole
Informace k postupu prací naších žáků do krajského kola Středoškolské odborné činnosti naleznete ZDE.

Zveřejněno 19. 4. 2021


Informace k maturitním zkouškám
Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6. Dodatek k OOP upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek na tři opravné zkoušky a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021. Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám (dodatek) naleznete ZDE.

Zveřejněno 3. 5. 2021


Informace k možnosti nahlédnout do spisu – přijímací řízení
Po vykonání školní přijímací zkoušky shromáždí ředitelka Střední školy Strážnice, příspěvkové organizace, všechny podklady k vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke vzdělávání. S těmito podklady je možné se seznámit a vyjádřit se k nim (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) v budově Střední školy Strážnice, pracoviště J. Skácela 890, dne 18. 5. 2021 v době od 7.00 do 8.00 nebo od 14.00 do 15.00 hodin (obor Vývoj IT a průmyslových aplikací), ostatní obory dne 19. 5. 2021 dle zaslaného rozpisu nebo rozpisu předaného při prezenci v den školní přijímací zkoušky. Nutno dodržet aktuálně platná hygienická a epidemiologická opatření..

Zveřejněno 12. 5. 2021


Mimořádné opatření MZDR – testování v souvislosti s přijímacím řízením
Na základě Mimořádného opatření MZDR, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, lze umožnit uchazeči o studium přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byla provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad podle písmen a) a b) může být nahrazen

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené platí i pro doprovázející osoby.
Testování na COVID-19 má povinnost uskutečnit ZŠ, ve které se uchazeči vzdělávají. Příslušná ZŠ vystaví potvrzení, které bude dokladem o provedení testu (vzor potvrzení ZDE).
Uchazeči mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vystavený poskytovatelem zdravotnických služeb.

Úplný text Mimořádného opatření MZDR, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN naleznete ZDE.

Zveřejněno 9. 4. 2021


Přijímací řízení do dálkového nástavbového studia PODNIKÁNÍ
Střední škola Strážnice přijímá i nadále přihlášky do nástavbového maturitního oboru Podnikání (dálková forma vzdělávání). Následně budeme všechny uchazeče (ty, kteří již přihlášku podali, i ty kteří přihlášku podají) informovat o dalším postupu v přijímacím řízení.

Zveřejněno 10. 3. 2021


Nabídka pro žáky SŠ Strážnice – možnost kontaktovat školní psycholožku
Žáci Střední školy Strážnice mohou využívat služeb školní psycholožky i v době distanční výuky – pomoc pro vycházející ročníky, podpora v dlouhodobé distanční výuce, či jakékoliv jiné osobní problémy.
Kontakt: Mgr. Kristína Bolebruchová <skolnipsychologstraznice@gmail.com>

Zveřejněno 4. 3. 2021


Přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu jednotlivých oborů naší školy naleznete ZDE.

Zveřejněno 8. 2. 2021


Dny otevřených dveří - individuální návštěvy školy
Z důvodu stávající situace nemůžeme uskutečnit klasický Den otevřených dveří. Chceme Vám nabídnout za dodržení aktuálních hygienických podmínek možnost individuálních prohlídek, a to nejen v plánovaném termínu dne otevřených dveří dne 6. 2. 2021. Prosíme případné zájemce o prohlídku školy, aby se předem telefonicky domluvili na níže uvedených kontaktech:

Obor – Oděvní a interiérový design, Aranžér, Móda, styling, média a Grafický design – 727 984 375 (Ing. Sukupčáková)

Obor – Strojírenství, Vývoj IT a průmyslových aplikací a nástavbové studium Podnikání – 725 501 927 (Ing. Příborská)

Zveřejněno 28. 1. 2021


Informace pro uchazeče o studium
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, budeme se snažit, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. V sekci Přijímací řízení jsou zveřejnovány informace k přijímacímu řízení. Pokud, zde nenaleznete vše, co by vás zajímalo, pak se na nás můžete obrátit s konkrétním dotazem na mail info@stredniskolastraznice.cz, příp. na tel. 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183.
Krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.
Prezentaci o naší škole naleznete ZDE.

23. 10. 2020


Videa o škole
Prohlídku naší školy ve formě krátkého videa naleznete ZDE.
Vzhledem k tomu, že dny otevřených dveří nelze v současné době realizovat prezenčním způsobem, snažíme se, abychom vám naši školu přiblížili dálkovým způsobem. Další krátká videa ze života školy naleznete např. v sekci VIDEA.

30. 10. 2020


Výroba ochranných štítů
Naše škola se zapojila i do výroby ochranných štítů na 3D tiskárnách. Jsme součástí skupiny na Facebooku, která v regionu Kyjovska, Břeclavska a Hodonínska zajišťuje na 3D tiskárnách tisk zakladačů pro šití roušek, ale v poslední době především tisk a kompletaci ochranných štítů.
Skupina se od svého vzniku především soustředila na dodávky štítů do nemocnic a obvodním lékařům. Díky tomu se podařilo ve Strážnici a okolí distribuovat několik desítek a v celém regionu několik set sad těchto štítů.
Každá sada obsahuje návod na použití, dvě ochranné folie, které lze vyměňovat a především držák štítu, který je vytištěn na 3D tiskárně. Všechny části lze dezinfikovat a používat opakovaně. S dodávkou gumiček pro uchycení na hlavě vypomohla i firma Gumex Strážnice, za což jí patří dík, …stejně jako všem, kteří se do výroby ochranných štítů zapojili.

Šití roušek
Jménem vedení školy děkujeme všem našim pracovníkům, absolventům i současným žákům, kteří se podílí na šití roušek. Mohli jsme v této náročné době společně využít naše řemeslo pro potřeby jednotlivců i organizací. Šilo se v dílnách školy, ale i z domovů pedagogů a žáků. Potěšili nás i absolventi školy, kteří oprášili své dovednosti a tisíce kusů roušek mohly být tak předány s heslem “SPOLU TO ZVLÁDNEME.”

Absolvent naší školy pomáhá nemocným dětem svými omalovánkami

Hodonínský malíř Petr Přikryl, je dalším z našich absolventů, který pomáhá malým pacientům prostřednictvím úžasných omalovánek, právě v této nelehké době. Omalovánky od něj zdarma obdržela řada nemocnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Dostaly se díky jeho iniciativě i do klokánků a charitativních organizací pomáhajících dětem.

Petr je člověk s velkým srdcem a jsme jako škola na něj patřičně hrdí. Vždy zůstává skromný i přes svůj talent a pomáhá tam, kde je třeba. Přesně tak, jak ho známe. Petře díky.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.2743903682346086&type=3


Úspěch na soutěži Studentský design
Jiří Oslzlý, žák 3. ročníku oboru Móda, styling a média získal v silné konkurenci 2. místo na celorepublikové soutěži Studentský design za kolekci Electronic human zombie.

Úspěch Střední školy Strážnice na soutěži v programování CNC strojů
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů republiky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole.

Japonští studenti navštívili Střední školu Strážnice
Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti, ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve japonským studentkám představena tradiční technika modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.
Mezikulturní spolupráce škol z ČR a Japonska

Modrotisk…zapsán do památek kulturního dědictví UNESCO. Naši žáci se s touto technikou setkali při klauzurních pracích, kdy tvořili vlastní vzory modrotisku a následně z potištěné tkaniny zhotovili autorské modelové kolekce.
10. 1. 2020 mají možnost své znalosti a dovednosti prohloubit v rámci projektu mezikulturní spolupráce s žáky ze střední školy v Japonsku, kteří si připravili workshop o barveni textilií původní technikou pomoci indiga.


Telefonní čísla – červenec a srpen 2019
V době prázdninových měsíců volejte prosím sekretariát školy na následující telefonní čísla:

 • Pevná linka: 518 395 401
 • Mobilní telefon: 604 175 328

Informace pro žáky prvních a vyšších ročníků

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne pro žáky všech prvních i vyšších ročníků na pracovišti Střední školy Strážnice, J. Skácela 890, v pondělí 2. září 2019 v 8.30 hod. Konkrétní učebny budou vyvěšeny a sděleny žákům (příp. zákonným zástupcům) přímo na místě.

Parkování automobilů bude umožněno v zadní části areálu školy.


KŘÍDLA BUDOUCNOSTI

Tým Střední školy Strážnice s názvem LD Technics ve složení žáků 3. TL Lukáše Chmely a Dominika Horňáka se zúčastnil 29. 3. 2019 soutěže WINGS OF FUTURE. V konkurenci třinácti týmů obsadili krásné 3. místo. Kromě finanční odměny a věcných cen získali nárok na prominutí přijímacích zkoušek na Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně. Soutěž pořádal Svaz českého leteckého průmyslu a FSI VUT v Brně s cílem podpořit a zaujat mladé zájemce o leteckou techniku. Více informací o této soutěži včetně kompletních výsledků, pravidel, tiskové zprávy atd. je možné najít na stránce http://wof.lu.fme.vutbr.cz/ Mladým pilotům blahopřejeme.

Video ze soutěže.


FabLab Experience na Střední škole Strážnice

Střední škola Strážnice byla vybrána do pilotního programu projektu FabLab Experience. Kamion FabLab Experience zaparkuje v prostorách areálu naší školy ve dnech 23. a 24. 4. 2019. Návěs se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů: CNC frézka, laserová řezačka a gravírka, 3D tiskárna, řezací plotr a termolis, elektronový mikroskop, kooperativní robot.Program FabLab je rozdělený do tří částí:

 • 1. Tour – organizované prohlídky FabLab Experience s výkladem, jaký stroj k čemu slouží, jak funguje a co lze vyrobit. Prohlídky jsou určeny pro žáky naší školy a žáky 8. a 9. tříd okolních základních škol.
 • 2. Školení – v odpoledních hodinách proběhnou tři samostatná školení na jednotlivé stroje, kdy budou zájemci seznámeni, jak stroj funguje, jak se s ním zachází a na památku si něco vyrobí.
 • 3. Individuální seminář či přednáška (v čase od 18:30).
  Termíny a témata odpoledních školení a večerního semináře budeme aktualizovat na internetových stránkách a facebookovém profilu školy.

Veškeré informace a rezervace na školení a semináře u Ing. Lenky Příborské na telefonním čísle 725 501 927 nebo emailové adrese: priborska.lenka@stredniskolastraznice.cz


Žáci Střední školy Strážnice v Parlamentu ČR

Dne 19. 3. 2019 se žáci školního aktivu a vybraní žáci druhého ročníku oboru Technické lyceum zúčastnili návštěvy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Jak v prostorách Poslanecké sněmovny, tak také v Senátu je provedli vysoce erudovaní průvodci. Tato exkurze byla doplněna prohlídkou zajímavých míst a historických památek Prahy. Velká pochvala patří zúčastněným žákům, byli skvělí, zvlášť Milanu Kučerovi z druhého ročníku oboru Technické lyceum za jeho organizační schopnosti.


Úspěšný sportovec naší školy v kajaku na divoké vodě

Žák naší školy se zúčastnil v loňském roce několika závodů na divoké vodě, jak na našich vodách v republice, tak i v zahraničí.
Navazuje tímto na již předešlé úspěchy v závodění na divoké vodě.

Přehled umístění v roce 2018:

Mistrovství světa juniorů a U23 2018 – Skopje, Makedonie
2. místo – závod hlídek (složení Roman Ivánek, Daniel Koblížek, Vojtěch Matějíček)
4. místo – sprint družstev (složení Roman Ivánek, Daniel Koblížek, Mikuláš Zapletal)

Mistrovství České republiky 2018
1. místo – Mistrovství ČR dorostu ve sjezdu – Třebechovice
2. místo – Mistrovství ČR dorostu v kombinaci (slalom+sprint) – Veltrusy
2. místo – Mistrovství ČR dorostu ve sprintu – Veltrusy

Český pohár juniorů ve sjezdu na divoké vodě 2018
1. místo – celkové hodnocení ČP – dorost mladší
3. místo – Krumlovský vodácký maraton


Nové prostory pavilonu dílen

Naše škola brzy zpřístupní žákům nové prostory pavilonu dílen. Naše dílny prochází kompletní rekonstrukcí, jak je možné vidět na přiložených fotografiích.


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Do 1. 3. 2019 přijímá škola přihlášky na následující obory vzdělání:


Logická olympiáda

V Logické olympiádě pořádané společností Mensa, postupuje student 4. ročníku Technického lycea Stanislav Poláček do krajského semifinále. V konkurenci 1196 soutěžících Jihomoravského kraje se v nominačním kole s kvantilem 98,24% umístil na krásném 20. místě. Gratulujeme!


ODĚV a TEXTIL, Liberec

Dne 18. 9.2018 se naše škola zúčastnila již 5. ročníku soutěže mladých návrhářů ODĚV a TEXTIL, LIBEREC 2018. Soutěž pořádá spolek soutěže Oděv a textil Liberec spolu se svými partnery Střední průmyslovou školou textilní, p. o. a Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou textilní.
Do poroty zasedly např. módní návrhářky Liběna Rochová, Jitka Klett a Jitka Weis, stylistka a módní redaktorka Klára Klempířová, vicemiss Libereckého kraje Aneta Pavlátová, dále byli členy i vybraní zástupci Libereckého kraje.

5. ročníku se zúčastnilo 20 škol z ČR a Slovenska s téměř 60 kolekcemi, zařazenými do čtyř kategorií. Naše škola byla přihlášena ve třech kategoriích:
1. Nadace Preciosa – Hravá dokonalost, kde jsme se s kolekcí dívek 2. ročníku oboru MSM, „Diamons in the sky“ umístili na třetím místě.
2. Člověk jako součást přírody, kde se umístil Matěj Tomaštík, žák 4. ročníku oboru OD, s kolekcí „Světlo v kapce vody“ rovněž na třetím místě.
3. Sen, kde jsme obsadili příčku nejvyšší s kolekcí „Distinctive“ Ilony Kotáskové, žákyní 3. ročníku oboru OD.
Konkurence v letošním roce byla na velmi vysoké úrovni. Tudíž můžeme být právem pyšní na práci našich žáků a výsledky, kterých jsme dosáhli.

Jana Karasová, vedoucí modelingu


Designblok Praha
Žáci 2. a 3. ročníku oboru Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů se zúčastnili odborné exkurze na Designblok Praha.
Designblok, Prague International Design Festival je největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Historie festivalu sahá do roku 1999, kdy jej založila Jana Zielinski a Jiří Macek. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií.
Pražského týdne designu se každoročně účastní přes 200 vystavovatelů v hlavním prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art House. Kromě centrálního prostoru se během Designbloku otevírá celá řada galerií, showroomů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program pro návštěvníky.

AR JUNIOR 2018

Mladí aranžéři z naší školy se zúčastnili celostátní soutěže AR JUNIOR 2018, která se již tradičně konala v Českých Budějovicích.
V letošním roce se mistrovství republiky zúčastnilo celkem 17 škol z celé ČR. Bylo hodnoceno celkem 135 soutěžních úkolů.
Naše škola se zapojila do 7 soutěžních disciplín:

1. Výkladní skříň
ANETA OBRTLÍKOVÁ – 4. místo

2. Špendlení na figurínu
DENISA LÉTALOVÁ – 1. místo

3. Drátěný program
BARBORA KOPKOVÁ – 1. místo

4. Dárkové balení
ANNA HUDCOVÁ – 2. místo

5. Počítačová grafika
Viktor sedlák – 3. místo

6. Špendlení na živý model
PAVLÍNA MOKRUŠOVÁ – 3. místo

7. Úprava stolu pro 2 osoby
KLÁRA ŠIKOVÁ – 4. místo


Halloween
Žáci třídy A3 vytvořili zábavné video na téma Halloween. Tímto chtěli popřát všem žákům i učitelům krásné prožití podzimních prázdnin.