Informace pro žáky

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PŘED PÍSEMNÝMI ZKOUŠKAMI SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

 • Přijďte včas! Doporučujeme nejpozději 15 minut před vlastním zahájením zkoušky. Nechte si raději časovou rezervu. Pozdní příchod je důvodem nepřipuštění ke zkoušce.
 • Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti opatřený fotografií, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez průkazu totožnosti vás zadavatel nemusí ke zkoušce připustit.
 • U zkoušky smíte používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či nesamostatná práce (napovídání, opisování, využívání „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí k vyloučení žáka ze zkoušky.
 • Pokud vás zadavatel vyzve k odložení vašich tašek a batohů a vy zároveň odkládáte i mobil, vypněte jej. Zabrání se tak rušení zkoušky, zejména při poslechovém subtestu.
 • Zadavatel vám před zahájením zkoušky sdělí potřebné instrukce a informace. Zadavatel má povinnost vás za narušení řádného průběhu zkoušky vyloučit. V takovém případě se vám zkouška nebo dílčí část zkoušky nehodnotí a automaticky ztrácíte jeden pokus.
 • Před zkouškou si „odskočte“. Odchod na toaletu během zkoušky je sice možný, ale návrat zpět už ne. Před odchodem odevzdáte zadání i záznamový arch, a co jste nestihli do té doby, to už prostě nestihnete. V tomto směru není česká maturitní zkouška žádnou výjimkou.
 • Používejte černě nebo modře píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně, a vezměte si s sebou raději ještě náhradní. Zásadně nedoporučujeme psát „čínou“, fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Bude-li váš písemný projev nezřetelný, přerušovaný či jakkoli rozmazaný, doplatíte na to jenom vy. To platí nejen u písemných prací, ale i při vyplňování didaktických testů.
 • V případě, že jsou u zkoušky povolené pomůcky, zajistěte si v dostatečném předstihu jejich kontrolu u ředitele školy.

POVOLENÉ POMŮCKY

 • Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek a dalších zásahů); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
 • Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.
 • Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky.
 • Pamatujte, že v povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. V souladu s maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. stanovuje povolené pomůcky ke společné části maturitní zkoušky CERMAT v souladu s katalogem požadavků. Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je pak v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy. Pokud chcete předejít komplikacím a nedorozuměním nebo případnému odebrání přinesených pomůcek, je vhodné ověřit si přípustnost pomůcek s dostatečným předstihem u ředitele školy. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají pak, vyjma výše uvedených pomůcek, možnost využít tzv. kompenzační pomůcky, které uvede školské poradenské zařízení do jejich posudku.

Doplnění k povoleným pomůckám do matematiky

V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek, zvýraznění či podtržení je povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu. Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (s doložkou MŠMT) a které neobsahují řešené vzorové úlohy.

Při přípravě maturit již bylo přihlédnuto k tomu, že na trhu existují kalkulačky, které umožňují řešení rovnic a úpravy algebraických výrazů, a nevejdou se tedy do základního vymezení. Vzhledem k možné diskriminaci některých maturantů přistoupilo CZVV k výraznější a detailnější definici povolených kalkulaček. Tato definice se objevila v 15. čísle Maturitního zpravodaje a obsahují ji i „Metodické pokyny“. CZVV k tomuto opatření sáhlo zejména proto, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny žáky a aby didaktický test skutečně ověřoval požadované znalosti a dovednosti. Cílem maturitního didaktického testu totiž není ověřovat studentovu schopnost pořídit si pomůcku, která za něj dokáže úlohy vyřešit.

Ke zkoušce z matematiky je povolena kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic.

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí).

Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.