Projekty školy

V současné době realizuje škola tři velké projekty:

 • Projekt v rámci programu OP JAK „JAK nás to naučí“.
 • Projekt přeshraniční spolupráce „Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničí“, kterou na České straně spoluorganizuje Mendelova univerzita v Brně. Více informací ZDE.
 • Projekt v rámci programu IROP „Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice“.

 

Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001955
Název projektu: Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice


V rámci realizace projektu „Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice“ dochází ke stavebně technickým úpravám Střední školy Strážnice. Došlo k vybudování a vybavení nových učeben odborného vzdělávání, které povedou ke zkvalitnění výuky žáků školy v technických, řemeslných a ostatních oborech školy.
Projekt naplňuje specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt řeší zkvalitnění výuky v technických a řemeslných oborech na Střední škole Strážnice vytvořením prostor a podmínek pro výchovně vzdělávací činnost jednotlivých oborů školy.
Díky realizaci projektu se předpokládá důsledné oddělení provozu strojírenské části a části pro ostatní obory s vyhovujícím počtem výukových dílen, učeben, kabinetů, šaten a sociálního vybavení, skladů apod.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V předchozích letech se škola zapojila například do následujících projektů:

 • Projekt v rámci programu OPVVV „Učitel a žák třetího tisíciletí na Střední škole Strážnice“.
 • Projekt „Moje volba – moje budoucnost“.
 • Projekt EU peníze středním školám (šablony), který realizovala v letech 2012 – 2014.
 • Projekt v rámci programu OPVK „Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice“.
 • Projekt „Společné vzdělávání pro budoucnost“.
 • Projekt v rámci programu OPŽP „Regenerace objektů SOŠ Strážnice“.
 • Projekt „Revitalizace zeleně“.
 • Projekt „Pohyb nás spojuje“.
 • Projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA „Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice“.
 • Projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska „Módní výstřelky našich předků“.
 • Projekt „Hledáme inspiraci u přátel“ v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem.
 • V rámci prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) se škola zúčastnila projektu „Bezpečné školní klima“ a „Zdravé sociální klima – cesta efektivní prevence sociálně patologických jevů“.