Změny v organizaci PŘ (Mimořádná opatření Covid-19)

Jednotná přijímací zkouška – přijímací řízení (maturitní obory)

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oborů středního vzdělávání proběhne v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 • Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Dle instrukcí MŠMT („ministerstvo“) se obnovení výuky na školách předpokládá nejdříve v polovině května (jde pouze o předpoklad).
 • Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví ministerstvo.
 • Jednotnou přijímací zkoušku bude konat uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy.
 • Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání („Centrum“). Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné (Zákon 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020).
 • Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Přijímací řízení (obor vzdělání s výučním listem Aranžér)

 • Uchazeči, kteří podali přihlášku k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér nekonají jednotnou přijímací zkoušku.
 • Beze změny zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy (uchazeči budou přijímáni především na základě předchozího prospěchu).
 • Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání s výučním listem Aranžér.
 • Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné (Zákon 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020).
 • Podrobné instrukce k přijímacímu řízení zašle škola přihlášeným uchazečům v informačním dopisu.